วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

คำอธิบายรายวิชา ง40203

รายวิชา งานคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง40203
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต
ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 2(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง

จุดประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมที่ดีประยุกต์ใช้ในระบบต่างๆ ได้ และสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา การจำลองความคิดเป็นข้อความ หรือแผนภาพการประมวลผลข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การลงรหัสโปรแกรม การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม การทำเอกสารประกอบ ลักษณะโปรแกรมที่ดี เครื่องมือการออกแบบโปแกรม ขั้นตอนวิธี ตัวอย่างขั้นตอนวิธี ผังโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ การนำภาษาคอมพิวเตอร์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณเปรียบเทียบและตรรกศาสตร์ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชัน การใช้คำสั่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคำสั่งต่างๆ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม รูปแบบต่างๆ และการประยุกต์
ปฏิบัติการจำลองความคิดเป็นข้อความหรือแผนภาพ ประมวลผลข้อมูลและกิจกรรม การประมวลผล วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม ลงรหัสโปรแกรม ตรวจทานและทำเอกสารประกอบ ประยุกต์ใช้ระบบต่างๆ ออกแบบผังโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์กับงานต่างๆ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสามารถออกแบบโปรแกรม และมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการพัฒนาโปรแกรมภาษาได้
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และเขียนขั้นตอนวิธีการทำงานและผังงานได้
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และบอกโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นได้
4. มีความรู้ ความเข้าใจ และจำแนกประเภทของข้อมูล ตัวแปรและตัวดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสมกับการทำงาน
5. มีความรู้ ความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบมีการเลือกตามเงื่อนไขได้
6. มีความรู้ ความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำได้
7. มีความรู้ ความเข้าใจและเขียนฟังก์ชันในภาษาซีได้

หน่วยที่ 1

ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
- ปฐมนิเทศ
- โปรแกรมภาษา
- ประเภทของโปรแกรม
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทอร์โบซี

หน่วยที่ 2

ขั้นตอนการทำงาน Algorithm
- การเขียนซูโดโค้ด
- การเขียนผังงาน (Flowchart)
- รูปแบบการจัดภาพของผังงาน

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 3

โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
- โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซี
- โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
- ตัวแปร
- การเก็บข้อมูลของตัวแปร
- การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
- โปรแกรมอินเตอร์แอคทีฟ
- คำสั่งพื้นฐานการรับและแสดงผล

หน่วยที่ 4

ประเภทของข้อมูล และตัวดำเนินการ
- ประเภทของข้อมูล
- การประกาศตัวแปรและค่าคงที่
- การตั้งชื่อ
- ตัวดำเนินการ
- การเปลี่ยนประเภทของข้อมูล

หน่วยที่ 5

การเลือกทำตามเงื่อนไข
- การใช้คำสั่งเลือกทางเดียว if
- การใช้คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if...else
- การใช้ คำสั่ง if...else ซ้อนกัน
- การใช้ คำสั่ง switch...case

หน่วยที่ 6

โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ
- การวนรอบซ้ำด้วยคำสั่ง for
- การวนรอบซ้ำด้วยคำสั่ง while
- การวนรอบซ้ำด้วยคำสั่ง do...while
- การใช้คำสั่ง break และ continue

หน่วยที่ 7

การสร้างฟังก์ชันในภาษาซี
- การสร้างฟังก์ชัน
- การเขียนโปรโตไทป์
- ตัวแปรทั่วไปและตัวแปรเฉพาะที่
- ฟังก์ชันประเภทต่างๆ
- ฟังก์ชันมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนนทดสอบก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนทดสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนทดสอบหลังกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนประเมินจิตพิสัย 20 คะแนน
คะแนนทดสอบปลายภาค 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบก่อนกลางภาค ทดสอบกลางภาค และทดสอบหลังกลางภาค
การทำกิจกรรมระหว่างเรียน 10 คะแนน
การทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบปลายภาค
ผลงาน 10 คะแนน
การทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนจิตพิสัย
ความรับผิดชอบ 8 คะแนน
ความซื้อสัตย์ 6 คะแนน
ลักษณะนิสัยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 คะแนน
รวม 20 คะแนน