วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 5

การเลือกทำตามเงื่อนไข
- การใช้คำสั่งเลือกทางเดียว if
- การใช้คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if...else
- การใช้ คำสั่ง if...else ซ้อนกัน
- การใช้ คำสั่ง switch...case

ไม่มีความคิดเห็น: