วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 3

โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
- โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซี
- โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
- ตัวแปร
- การเก็บข้อมูลของตัวแปร
- การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
- โปรแกรมอินเตอร์แอคทีฟ
- คำสั่งพื้นฐานการรับและแสดงผล

ไม่มีความคิดเห็น: