วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนนทดสอบก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนทดสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนทดสอบหลังกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนประเมินจิตพิสัย 20 คะแนน
คะแนนทดสอบปลายภาค 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบก่อนกลางภาค ทดสอบกลางภาค และทดสอบหลังกลางภาค
การทำกิจกรรมระหว่างเรียน 10 คะแนน
การทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบปลายภาค
ผลงาน 10 คะแนน
การทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนจิตพิสัย
ความรับผิดชอบ 8 คะแนน
ความซื้อสัตย์ 6 คะแนน
ลักษณะนิสัยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 คะแนน
รวม 20 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น: