วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการพัฒนาโปรแกรมภาษาได้
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และเขียนขั้นตอนวิธีการทำงานและผังงานได้
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และบอกโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นได้
4. มีความรู้ ความเข้าใจ และจำแนกประเภทของข้อมูล ตัวแปรและตัวดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสมกับการทำงาน
5. มีความรู้ ความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบมีการเลือกตามเงื่อนไขได้
6. มีความรู้ ความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำได้
7. มีความรู้ ความเข้าใจและเขียนฟังก์ชันในภาษาซีได้

ไม่มีความคิดเห็น: