วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

คำอธิบายรายวิชา ง40203

รายวิชา งานคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง40203
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต
ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 2(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง

จุดประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมที่ดีประยุกต์ใช้ในระบบต่างๆ ได้ และสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา การจำลองความคิดเป็นข้อความ หรือแผนภาพการประมวลผลข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การลงรหัสโปรแกรม การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม การทำเอกสารประกอบ ลักษณะโปรแกรมที่ดี เครื่องมือการออกแบบโปแกรม ขั้นตอนวิธี ตัวอย่างขั้นตอนวิธี ผังโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ การนำภาษาคอมพิวเตอร์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณเปรียบเทียบและตรรกศาสตร์ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชัน การใช้คำสั่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคำสั่งต่างๆ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม รูปแบบต่างๆ และการประยุกต์
ปฏิบัติการจำลองความคิดเป็นข้อความหรือแผนภาพ ประมวลผลข้อมูลและกิจกรรม การประมวลผล วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม ลงรหัสโปรแกรม ตรวจทานและทำเอกสารประกอบ ประยุกต์ใช้ระบบต่างๆ ออกแบบผังโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์กับงานต่างๆ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสามารถออกแบบโปรแกรม และมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

1 ความคิดเห็น:

kruproong กล่าวว่า...

มีประโยชน์ สนุกดี ขอบคุณ ที่มีความรู้มาฝาก